Koszty kwalifikowane to te poniesione od 01.02.2020r. i nie później niż 31.12.2025r. – wyjątkiem są przedsięwzięcia rozpoczęte przed wskazaną datą początkową a nieukończone przed datą składania wniosków.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. Budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania
  do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi
  i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10%
  całkowitej powierzchni tych budynków;
 2. Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania,
  przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych,
  rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków
  służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 3. Budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania
  odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp
  ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko
  – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa
  i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 4. Zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania
  do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. Zakupu nowych środków transportu* spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1, które są przeznaczone do przewozu:  produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników, zwierząt przeznaczonych do uboju;
 6. Zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 7. Zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 8. Ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej,
  studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą
  stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

*Zakupione samochody ciężarowe oraz inne pojazdy ciężkie będą wyłącznie samochodami o: a) zerowej emisji – zgodnie z definicją zawartą w art. 3(11) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE: pojazd ciężki nieposiadający silnika spalinowego wewnętrznego spalania
lub posiadający silnik spalinowy wewnętrznego spalania emitujący mniej niż 1 g CO2/km; b) niskiej emisji – zgodnie z definicją zawartą w art. 3(12) Rozporządzenia (UE)
2019/1242: pojazd o emisji CO2 mniejszej niż połowa wartości emisji odniesienia CO2 dla wszystkich pojazdów w podgrupie pojazdów, do której należy ten pojazd; wartości
referencyjne różnią się w zależności od typu samochodu ciężarowego lub c) pojazdami LNG/CNG, napędzanymi biogazem/biometanem.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej
do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
3) wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi:

1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Wsparcie jest udzielane w formie:

1) refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia:
a) płatności częściowej, wypłacanej po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia (maksymalnie dopuszcza się realizację przedsięwzięcia
w 4 etapach),
b) płatności końcowej, wypłacanej po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia;

Kwota dofinansowania:

Zaliczka jest przyznawana w wysokości do 50% wartości wsparcia.

Ponowny nabór odbędzie się jeszcze w bieżącym roku, po więcej informacji zapraszamy do odwiedzania instytucji pośredniczącej tj. https://www.gov.pl/web/arimr w celu dowiedzenia się jak w ostatnich latach wyglądało pozyskiwanie wspomnianych środków.

Albo kontaktowanie się z naszym biurem:

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl