KPO: do 15 mln zł dofinansowania - Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych

Od 1 do 30 czerwca potrwa nabór na Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i  akwakultury w ramach KPO

 

W  grudniu 2022 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło warunki udzielania pomocy w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczące inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, pomoc jest udzielana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

 

Podmioty gospodarcze będą mogły wnioskować o dotację na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, budowę, przebudowę  lub remont pomieszczeń, czy też zakup nowych środków transportu. Wsparcie nie jest udzielane na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detaliczne.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 250 000 zł, natomiast maksymalna kwota jest równa 15 000 000 zł na dany podmiot. Zaliczka jest przyznawana w wysokości do 50% wartości wsparcia.

Termin składania wniosków: 

1-30 czerwiec 2023

Zakres udzielanego dofinansowania

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

Do koszty kwalifikowane obejmują:

 • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, budowę budynków i infrastrukturę centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych,
 • zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 • zakup lub leasing specjalistycznych środków transportu,
 • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrożenie procedur certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje,

Refundowane są również wydatki na koszty ogólne, czyli towarzyszące inwestycji tj.: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru architektonicznego lub budowlanego.

 

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:

 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 • wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie;
 • zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Do kogo jest kierowana pomoc – MiŚP oraz duże firmy branży rolno-spożywczej

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej lub podmiotowi, który zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rodzaje działalności gospodarczej objętej wsparciem według kodów działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD:

46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu;

46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;

46.23.Z – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;

46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;

46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;

46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;

46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych;

46.36.Z – Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru;

46.37.Z – Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw;

46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;

52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych;

52.24.A, 52.24.B,52.24.C – Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury;

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;

82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Warunkiem do otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się o utrzymania efektów swojego projektu przez co najmniej 5 lat od daty podpisania umowy. Wnioskodawca musi także posiadać własność, współwłasność lub podpisać umowę dzierżawy/najmu nieruchomości, na której przedsięwzięcie objęte wsparciem będzie realizowane, oraz używać budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

Maksymalny poziom wsparcia

Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury dla podmiotów posiadających status dużego przedsiębiorcy lub na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi (w tym nierolnymi spożywczymi) przez rolno-spożywcze rynki hurtowe.

UWAGA! Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów
rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
1) 25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów,
Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
2) 35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy,
Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:
1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
2) 40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z
wyjątkiem podregionu siedleckiego;
3) 30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
4) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów
wskazanych w pkt 5;
5) na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
a) 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
b) 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

III. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się
o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych
obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

IV. w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10
punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów
w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

V. W celu zachowania przejrzystości stosowania podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej w
przypadku, gdy wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia:
a) na działalność objętą rozporządzeniem nr 2022/2472 lub rozporządzeniem nr 2022/2473 i
b) na inwestycje objęte rozporządzenie nr 651/2014 w zakresie wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek
handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
należy złożyć dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem w ramach jednego naboru na zakres wymieniony w
punkcie a i b

Forma wypłacania dofinansowania

Wsparcie udzielane jest w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zakończeniu realizacji projektu lub w formie częściowej płatności po zakończeniu każdego etapu projektu.

Wsparcie jest udzielane, jeżeli projekt będzie realizowany w nie więcej niż czterech fazach.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

 • ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność krócej niż 3 lata;
 • ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł.

 

Ilość wniosków

W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Dodatkowe informacje pod linkiem

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207