Kredyt technologiczny dla MŚP

Kredyt technologiczny FENG to kontynuacja programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Produkt dedykownay jest dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Termin naboru:
Rozpoczęcie – 23 marca 2023 r.
Zakończenie – 31 maja 2023 r.

Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo w jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia dla rozwoju technologicznego firm w Polsce.

Beneficjenci:

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa MŚP, prowadzące działalność na terenie RP i posiadające zdolność kredytową.

Koszty kwalifikowane:

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Wysokość dotacji – do 70% kosztów kwalifikowanych (zależna jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027): https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Przykładowe kategorie  kosztów kwalifikowanych (obowiązujące w poprzednich naborach Programu):

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
  • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
  • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych, ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
  • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (czyli maszyn i urządzeń) innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
  • cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
  • sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
  • w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
 7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości wydatków kwalifikowanych
 8. Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach 1 i 6, nie może przekroczyć 10 proc. łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach od 1 do 7. Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Szczegółowe informacje o Kredycie technologicznym FENG  BGK opublikuje 9 marca 2023 r.

Banki kredytujące

Poniżej znajdziesz listę banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Zapraszamy do współpracy z nasza kancelarią doradczą BM & Partners; tel 571-501-208 / 207 ; projekty@dotacje-prow.pl