KPO – małe przetwórstwo do 500 tys.zł; nabór od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r.

KPO – małe przetwórstwo do 500 tys.zł tylko dla rolników

Niedługo uruchomienie nowego naboru wniosków na małe przetwórstwo do 500 tys. zł; o objęcie wsparciem przedsięwzięć rolników lub rybaków z zakresu wsparcia przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej KPO, rolnicy złoża wnioski od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r.

Kto może skorzystać ?

O dofinansowanie na małe przetwórstwo może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie wskazanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* np RHS, MOL, sprzedaż/dostawy bezpośrednie
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS  lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, lub jest producentem rolnym
 • ma nadany numer identyfikacyjny EP
 • jest pełnoletnia.

*Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub
akwakultury, jeżeli jest:

1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym:
a) sprzedaży bezpośredniej 
b) dostaw bezpośrednich 
2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego
3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego
procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;
5) rolnikiem będącym producentem wina w rozumieniu 
6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb,

Gdzie i kiedy złożyć wniosek na małe przetwórstwo?

Nabór wniosków od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r. Wnioski należy składać do ARiMR w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Czas realizacji inwestycji

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Koszty kwalifikowane (małe przetwórstwo)

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
5) zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
6) utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;
7) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin , które są przeznaczone do przewozu produktów rolnych  ( w zasadzie tylko elektryki!)

 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń niejest oddzielony ścianą lub trwałą przegrodą
3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku

Intensywność i kwota pomocy

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia.  Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 20 000 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
2) do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców

Zaliczkowanie inwestycji

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości
wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku, zaś
przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

 

Doradztwo

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskania środków w tym:

 • bezpłatna weryfikacja kryteriów punktowych
 • sporządzenie wniosku i biznesplanu
 • obsługa wezwań, uzupełnień, wyjaśnień wymaganych ze strony ARIMR
 • kontakt z urzędnikami ARIMR
 • złożenie wniosku o płatność
 • rozliczenie dotacji
 • sporządzenie końcowych sprawozdań

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami:projekty@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-3-wsparcie-w-zakresie-przetwarzania-i-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-spozywczych-oraz-rybolowstwa-i-akwakultury

Inne nabory z KPO: https://dotacje-prow.pl/rolnictwo-4-0-z-srodkow-kpo-200-000-zl-do-80-dofinansowania/