KPO - Rolnictwo 4.0 - 200.000 zł do 80% dofinansowania

Nabór zakończony  17 listopada

Rusza pomoc unijna na inwestycje w zakresie rolnictwa 4.0, polegające na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno- spożywczych, w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej KPO. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł

Kto może skorzystać ?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS  lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, lub jest producentem rolnym
 • ma nadany numer identyfikacyjny EP
 • jest pełnoletnia.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0?

Nabór wniosków ruszy 15 listopada 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać do ARiMR w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Czas realizacji inwestycji

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, o których mowa w § 1, w tym zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania
oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oraz zakupu
patentów i licencji;
2) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Koszty ogólne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
w ramach przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy;
3) kosztów zakupu gruntów i innych nieruchomości.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę po dniu 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 30 września 2025 r.

Intensywność pomocy

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
1) do 80% tych kosztów – w przypadku:
a) wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca
2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235),
b) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,
c) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;
2) do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców

Zaliczkowanie inwestycji

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli
wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało
rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Przykłady rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0.

Zachecamy zapoznać się  Załącznik_do_Regulaminu (1) wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z KPO w ramach części inwestycji A 1.4.1. wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0.

Punktacja

Kolejność przysługiwania wsparcia jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku, w dniu jego złożenia. Punkty udzielane są na podstawie kryteriów premiujących wskazanych w § 6. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia ma przedsięwzięcie z niższą
wnioskowaną kwotą wsparcia. Jeżeli wniosek lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium premiujące, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

 1. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej. 0 lub 5 pkt – Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zadeklarowanych we wniosku (EP), załączników do wniosku, danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) i Agencji
 2. Wielkość gospodarstwa, 0 lub 2 pkt – 2 punkty jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane w gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej średniej krajowej ( w przypadku województw o średniej wyższej niż krajowa)  lub wojewódzkiej ( w przypadku województwo o niźszej śrredniej niż krajowa)
 3. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika., 0 lub 4 pkt – 4 pkt  jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę do 40 roku życia włącznie

Doradztwo

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskania środków w tym:

 • bezpłatna weryfikacja kryteriów punktowych
 • sporządzenie wniosku i biznesplanu
 • obsługa wezwań, uzupełnień, wyjaśnień wymaganych ze strony ARIMR
 • kontakt z urzędnikami ARIMR
 • złożenie wniosku o płatność
 • rozliczenie dotacji
 • sporządzenie końcowych sprawozdań

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-6-wsparcie-inwestycji-rolnikow-w-zakresie-rolnictwa-40