Nadchodzi nowe wsparcie z PARP. Dotacje dla branży HoReCa na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura).

Dotacje współfinansowane z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – działanie A 1.2.1

Dla kogo?

Program skierowany do MŚP, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium RP w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 20 %, liczonych rok do roku.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

 1. inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Przykładowe wydatki
– sprzęt gastronomiczny;
– meble kuchenne/ogrodowe;
– klimatyzacja/wentylacja;
– fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii
– roboty budowlane (w tym remont obiektu, budowa tarasu)
– budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego
– namiot gastronomiczny
– urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów
– stacje ładowania aut elektrycznych
– systemy automatyki budynków
– systemy rezerwacji online
– systemy zarządzania przedsiębiorstwem
– systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów
– szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem

– przyczepy kempingowe
Przykładowa dywersyfikacja
– rozszerzenie usług restauracji o usługi cateringowe
– rozszerzenie usług restauracji o usługi gastronomiczne świadczone na zewnątrz obiektu
– wprowadzenie nowych produktów/usług np. wyrobów o dłuższym terminie przydatności do spożycia
– rozszerzenie usług hotelu o organizację imprez okolicznościowych na zewnątrz obiektu
– rozszerzenie oferty hotelu o wypożyczalnię sprzętu wodnego

Wsparcie finansowe

W formie dotacji udzielanej MŚP z sektora HoReCa, turystyka, kultura (pomoc de minimis)

Na jakie wsparcie mogą liczyć MŚP:

 • koszty kwalifikowane do 600 tys. zł
 • dotacja do 540 tys. zł;
 • minimalna dotacja 50 tys. zł
 • dofinansowanie do 90%

Współpraca z nami

Jako kancelaria zajmujemy się kompleksowo dotacją aż do jej rozliczenia. Sporządzamy całą dokumentacją związaną z dofinansowaniem – sporządzenie biznesplanu, wniosek, formularz i załączniki;

Koszt obsługi dofinansowania przez cały okres sprawozdawczy wynosi 5% od kwoty pomocy przy podpisaniu umowy oraz kolejne 5% po uzyskaniu pozytywnej decyzji. Istnieje też możliwość podpisania z nami pełnomocnictwa.

Posiadamy wieloletnie oświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków funduszy UE.
Obsługujemy firmy z całej Polski.
Przygotowaliśmy i rozliczyliśmy kilkanaście projektów z branży HoReCa.
Chcesz uzyskać kompleksową pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu?
Zadzwoń do nas !