Dotacja na start 100 tys. zł

Lokalna Grupa Działania, stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” działająca na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski) ogłasza nabory dla osób fizycznych chcących założyć biznes z dotacji.

Jesteś zameldowany na terenie gmin powiatu brzeskiego ?

Skorzystaj z dotacji aż 100 tys. zł na start firmy

Terminy naborów

Wrzesień 2021 i Styczeń 2022.

O dofinansowanie ubiegać może się:

 • osoba fizyczna pełnoletnia,
 • posiadająca obywatelstwo kraju UE,
 • zamieszkująca na obszarze LGD lub podejmująca działalność gospodarczą na terenie LGD.

Wysokość pomocy:

 • dotacja przyznawana jest w formie premii do 100 000 zł (kwota ustalano w LSR danej LGD),
 • 100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,
 • I transza – 80% – zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie działalności, zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji środowiskowej),
 • II transza – 20% – refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej realizacji operacji zgodnie z biznesplanem).

Wykluczenia:

 • wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy),
 • roboty budowlane lub usługi,
 • oprogramowania, licencje, patenty,
 • nowe maszyny lub wyposażenia,
 • środki transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów os. przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 os. łącznie z kierowcą,
 • podatek od towarów i usług (VAT)

Warunki i zobowiązania:

 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata)
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata),
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej – warunek na okres pandemii nie obowiązuje !