100 tys. zł premii na start firmy w LGD Kraina św. Anny

Premia bezzwrotna

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizująca Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

Warunki:

  • Nabór wniosków jest skierowany na zakładanie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie: turystyki i/lub rekreacji i/lub produktu lokalnego.
  • Musisz być zameldowany działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko 
  • Nie możesz być ubezpieczony w KRUS

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i w terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
2. Operacja musi być zgodna:
a) z zakresem tematycznym;
b) z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny;
c) z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym zgodna z formą wsparcia
oraz zgodna z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w Rozporządzeniu.
3. Za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która zakłada realizację celu głównego,
szczegółowego i przedsięwzięcia przez osiągnięcie wskaźnika produktu. W ramach danego naboru
operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników produktu.
4. Operacja musi uzyskać minimum 5 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych
kryteriów wyboru operacji.

Więcej szczegółów pod linkiem:

Dotacje LGD – Lokalne Grupy Działania

Termin składania wniosków:

od 03.08.2021 r. – do 16.08.2021 r.
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 07.15 do 11.15
w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 (II piętro, pokój 228), 47-303 Krapkowice

Limit środków

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi:
204 982,49 EUR
indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi:
819 929,96 PLN

Kryteria wyboru operacji:

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.