Działanie ma na celu zapewnić kompleksowe wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze dla jednostek planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w całym kraju.

Kto może skorzystać z pożyczki na samozatrudnienie:

 • bezrobotni
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy
  zarobkowej
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionych i
  niewykonujących innej pracy zarobkowej
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu
  ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o
  pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie koszty związane z realizacją projektu mogą być uwzględnione w wsparciu finansowy:

 • Zakup niezbędnych zasobów trwałych, sprzętu, maszyn, materiałów, produktów i usług wymaganych do rozpoczęcia działalności.
 • Zakup środków transportu.
 • Nabywanie infrastruktury, w tym budowa nowej infrastruktury oraz prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne.
 • Wydatki regularne związane z prowadzeniem działalności przez pierwsze 6 miesięcy od jej rozpoczęcia, takie jak opłaty czynszowe za wynajem lokalu.

Zasady pożyczki na samozatrudnienie:

 1. Brak wpisu do CEiDG w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 2. Kosztem kwalifikowanym jest podatek od towarów i usług; kwoty brutto
 3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku (0,58% dla pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, w tym usług mobilnych oraz dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami; 1,45% dla pozostałych osób)
 4. Rozpatrzenie wnioski o pożyczkę odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia
  wniosku.
 5. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 7 lat.
 6. Maksymalny okres karencji: 12 miesięcy.
 7. Możliwość ubiegania się o pożyczkę przez osoby, które zamierzają prowadzić wspólnie
  działalności gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Zobowiązaniami pożyczkobiorcy to prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy, niezawieszanie działalności gospodarczej łączenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz rozliczenie pożyczki w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy ( z możliwością wydłużenia do 10 miesięcy), na podstawie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej podlega jednorazowo umorzeniu w maksymalnej
wysokości 50%, jednak nie więcej niż 49 000,00 zł.

Aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o pożyczkę na samozatrudnienie w BGK, wymagane jest posiadanie właściwej formy zabezpieczenia. Może to być weksel własny in blanco oraz gwarancja dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, alternatywą dla gwarancji dwóch osób fizycznych mogą być hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, bądź gwarancja jednej osoby fizycznej lub prawnej.

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl