Nabór wniosków na KŁD: od 31 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022

Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, jeżeli:

a) w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników, a każdy z nich spełnia wymagania w sprawie prowadzenia działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • wykonuje działalność gospodarczą, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

b) ma nadany numer identyfikacyjny,
c) posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Grupa operacyjna EPI:
 • grupy stanowią część EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, tworzą je zainteresowane podmioty, takie jak: rolnicy, badacze, doradcy i przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, które mają znaczenie dla realizacji celów EPI
 • grupy  ustalają procedury wewnętrzne, które zapewniają przejrzystość ich funkcjonowania i procesu decyzyjnego oraz unikanie sytuacji, w których występują konflikty interesów.
 • państwa członkowskie w ramach swoich programów decydują, w jakim stopniu będą wspierać grupy operacyjne

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem innej grupy, która ubiega się lub której została przyznana pomoc na tworzenie KŁD.

Kwota pomocy:
 • 325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu
 • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach

– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć:
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych,
 • wyposażenia,
 • zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
 • odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakupu środków produkcji,
 • kosztów bieżących,

i muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów nie może być niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na operację.

Warunki realizacji operacji

Grupa operacyjna zobowiązana jest opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy, asortyment produktów oferowanych do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie odpowiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna przedkłada Agencji sprawozdania z realizacji planu działania grupy operacyjnej.

Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej.

W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów. Na stronie internetowej należy umieszczać także informacje o sprzedaży prowadzonej przez grupę operacyjną w okresie prowadzenia wspólnej sprzedaży, (tj. przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy).

Wniosek o płatność pierwszej transzy składany jest w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Natomiast wniosek o płatność drugiej transzy ‒ po zakończeniu realizacji operacji i spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie (nie później jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.)

Kryteria wyboru

1. w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi:

 • od 6 do 10 rolników – 3 punkty
 • powyżej 10 rolników – 6 punktów

2. w skład grupy operacyjnej wchodzi, co najmniej jeden rolnik, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy uczestniczy w co najmniej jednym systemie jakości i posiada w tym dniu ważny certyfikat lub ważne świadectwo – 4 punkty
3. w skład grupy operacyjnej wchodzi, co najmniej jeden podmiot, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wytwarza produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego,  i posiada w tym dniu ważny certyfikat – 3 punkty
4. w wyniku realizacji operacji grupa operacyjna zróżnicuje kanały komunikacji z konsumentem oraz formy sprzedaży przez zastosowanie:

 • aplikacji na urządzenia mobilne – 2 punkty
 • sklepu internetowego – 3 punkty

5. przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty
6. przewidziano umieszczenie w ofercie oraz na opakowaniu produktów informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty
7. produkty będą oferowane konsumentom poza obszar województwa, na którym znajduje się miejsce prowadzenia produkcji przez uczestników operacji – 4 punkty
8. operacja przewiduje zróżnicowany asortyment produktów oferowanych do sprzedaży obejmujący, co najmniej 3 produkty* – 6 punktów
9. grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów.

Suma uzyskanych punktów na podstawie powyższych kryteriów wyboru operacji, będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów.

Składanie wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARiMR osobiście albo przez pełnomocnika, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej. W przypadku złożenia wniosku, nadaną w placówce pocztowej za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

 

*lista produktów

Więcej informacji znajdziesz na stronie ARiMR: V nabór wniosków „Tworzenie KŁD”

 

Pomożemy Ci z Twoim wnioskiem!

Napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208