Opublikowany został Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym przedstawiono zmiany w sprawie warunków i trybu przyznawania premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmiany jakie zaproponowano wynikają przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata. Dzięki tym zmianom premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 trafi do osób, które wcześniej były wykluczane z przyznawania pomocy.

Koniecznie zapoznaj się z nimi, aby sprawdzić czy teraz się kwalifikujesz!

Chciałeś wziąć udział w naborze, ale nie zgłaszałeś bądź nie otrzymałeś płatności obszarowych? Teraz to nie problem.
Pierwsza istotna zmiana, to możliwość ubiegania się o wsparcie przez rolników, którzy nie otrzymali wspomnianych już dopłat obszarowych.

Kolejna zmiana dotyczy terminu na złożenie wniosku o płatność drugiej raty, do tej pory był to termin do 31 sierpnia 2023 r., natomiast planowane jest przedłużenie o 2 lata, tj. do 31 sierpnia 2025 r. To oznacza, że masz aż 2 lata więcej czasu na to, aby zrealizować cały biznesplan!

Ponadto należy osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności, w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy, takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty. Informacje o osiągniętych przychodach należy przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji  za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Poza tym, w projekcie rozporządzenia znalazły się zmiany odnoszące się do miejsc pracy utworzonych w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej. MRiRW zaproponowało złagodzenie sankcji w przypadku, gdy rolnik utworzył mniejszą ilość miejsc pracy, niż przewidziano w biznesplanie.

Spośród kodów PKD wykreślono:
  • 49.32.Z  Działalność taksówek osobowych
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Dodaje się natomiast kody:
  • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Projekt jest w trakcie uchwalenia, tak więc powyższe zmiany na 99.9% zostaną przyjęte w nowym naborze.
Nabór został także przesunięty z listopada na grudzień 2021 – styczeń 2022.

W poprzednim artykule znajdziesz resztę wytycznych do naboru: Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli nadal nie masz pomysłu zajrzyj tutaj.