85 tys. zł

Otwórz własną firmę i zdobądź 85 tys. zł dotacji!

 

Mieszkasz na terenie gminy:
 • Ciasna
 • Herby
 • Kochanowice
 • Pawonków
 • Koszęcin
 • Krupski Młyn
 • Tworóg
 • Kalety
 • Miasteczko Śląskie
 • Wielowieś
 • Zbrosławice
 • Toszek
 • Pyskowice
 • Rudziniec
 • Sośnicowice
 • Pilchowice

 

Termin składania wniosków:

od 07.12.2021 r. – do 20.12.2021 r.
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 08.00 do 15.00
w biurze Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 13; 42-286 Koszęcin
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Aktualny w trakcie naboru wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami niezbędnymi dla potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji (jeżeli dotyczy) należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Stowarzyszenia.
Wnioski nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem, kurierem nie będą podlegały ocenie.

 

Forma wsparcia i wysokość kwoty pomocy:
 1. Wysokość wsparcia wynosi: 85 tys. zł w formie ryczałtu
 2. Pomoc wypłacana w II transzach,
  • pierwsza transza – 80% premii (zaliczka)
  • druga transza – 20% (refundacja poniesionych kosztów)
Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 531 840,25 EUR (w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi: 2 127 361,00 PLN)

 

Operacja musi uzyskać minimum 50 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji:

5 pkt – jedno i więcej nowoutworzonych miejsc pracy
5/10 pkt – innowacyjność projektu w skali gminy/w skali obszaru Górnego Śląska
5 pkt – operacja/projekt zawiera promocję obszaru Górnego Śląska
10/15 pkt – projekt skierowany do jeden/dwóch z grup defaworyzowanych
5/10/15 pkt – projekt zakłada wykorzystanie jednego/przynajmniej dwóch/jest w całości inspirowany lokalnymi zasobami
5 pkt – projekt realizowany w miejscowości liczącej mniej niż 5 tys. mieszkańców
10 pkt – projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika produktu
5 pkt – wykazane przynajmniej jedno rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
10 pkt – wkład własny w wysokości nie przekraczającej kwoty pomocy
5/10 pkt- – wnioskodawca korzystał z jednej/więcej form doradztwa, w tym udział w szkoleniu
5 pkt – kompletność i spójność wniosku
5 pkt – wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia

W sumie można zdobyć 100 pkt.

 

 

Zdecyduj się już teraz:
napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208.