Jesteś ubezbieczony w KRUS ?

Postaraj się o dotację na przetwórstwo do 500 tys. zł.  Planowany nabór – październik 2021 r

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł dla podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, lub  100 000 zł, w przypadku podmiotów już prowadzących taką działalność.

Punktacja

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (5 pkt),
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 • jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty określone w punkcie 2,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone w punkcie 1,
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Zakres kosztów kwalifikowanych

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 

„Duże przetwórstwo” dla MŚP, dotacja do 10 mln zł

Z programu mogą również korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działają jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Więcej o tej dotacji pod linkiem: https://dotacje-prow.pl/poddzialanie-prow-4-2-duze-przetworstwo-do-10-mln-zl-dotacji/