Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Zakres wsparcia

Pomoc jest przyznawana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania udziel i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów
rolnych:

 • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, ziół, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych, produkcja pasz i karmy dla zwierząt,
 • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Beneficjent

 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Terminy

Planowany nabór to Wrzesień 2021 – termin może jeszcze ulec zmianie.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż:

 • 10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, a
 • 15 mln zł w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych, w biznesplanie.
2) wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 1-rocznych), zawieranych bezpośrednio z:

 • rolnikami
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 • produkty rolne wytworzone przez członków grup lub spółdzielni,
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji.

Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.

Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rolniczego handlu detalicznego oraz rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Zakres wsparcia (koszty kwalifikowane)

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony
z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Ważne dokumenty:

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc

 

Jak zacząć z nami współpracę?

Wystarczy wysłać nam podstawowe dane na maila biuro@dotacje-prow.pl:

 • Status przedsiębiorstwa (spółka, JDG, grupa producencka)
 • Rodzaj prowadzonej działalności przetwórczej
 • Rodzaj i zakres inwestycji – krótki opis
 • Kwota inwestycji

Po ocenie zaproponujemy harmonogram działań oraz warunki finansowe współpracy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod tel. 571-501-208 od 8.00 do 17.00.