Termin składania wniosków na Rozwój Małych Gospodarstw uległ zmianie i odbędzie się od 14 września do 16 październik 2023.

 

Za co można zdobyć punkty ?

Wnioski będą oceniane w systemie punktowym. Pomoc może być przyznana w przypadku osiągnięcia co najmniej 3 punktów.

Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości (można uzyskać maksymalnie 5 punktów):

  • rolnictwo ekologiczne, gdzie co najmniej 50% użytków rolnych jest objętych tym systemem (4 punkty),
  • krajowy system jakości, który jest uznany jako system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1 punkt).

Udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy (3 punkty).

Udział lub planowany udział w szkoleniach związany z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie (2 punkty). Tematyka szkoleń musi mieć bezpośredni związek z przewidzianą w biznesplanie działalnością rolniczą. Szkolenia obligatoryjne np. z zakresu stosowania środków ochrony roślin nie będą punktowane.

W przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć (pierwszeństwo dla kobiet). O kolejności przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach
grupy pozostałych wnioskodawców decyduje przychód bazowy w
gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma ten
wnioskodawca, który uzyskał wyższy przychód.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl