Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2021 r.

(z uwagi na toczące się prace nad zmianą PROW 2014–2020 harmonogram może zostać uzupełniony o inne nabory)

 

 

Lp.

 

Działanie/poddziałanie/typ operacji

Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 2021 r. – po ogłoszeniu –nabór ciągły
2. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie maj/czerwiec 2021 r.
3. Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF marzec 2021 r.
4. Premie dla młodych rolników marzec 2021 r.
5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów maj 2021 r. ** październik 2021 r.**
6. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej wrzesień 2021 r.**
7. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych listopad 2021 r.
ROZWÓJ TERYTORIALNY
8. Scalanie gruntów Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
9. Gospodarka wodno-ściekowa Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
10. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
11. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Nabór ciągły.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

 

 

Lp.

 

Działanie/poddziałanie/typ operacji

Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
    Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
12. Współpraca styczeń 2021 r.
13. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności luty 2021 r.

maj 2021 r.

październik 2021 r.

14. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych luty 2021 r. czerwiec 2021r. wrzesień 2021 r

grudzień 2021 r.

15. Wsparcie dla szkolenia doradców marzec 2021 r.

listopad 2021 r.

16. Wsparcie korzystania z usług doradczych czerwiec 2021 r.
SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
17. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości kwiecień/maj 2021 r.**

listopad 2021 r.**

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
18. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 15 maja 2021 r.

 

 

Lp.

 

Działanie/poddziałanie/typ operacji

Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
19. Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne  
20. Rolnictwo ekologiczne
21. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
22. Dobrostan zwierząt
23. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska maj / czerwiec 2021 r. październik / listopad 2021 r.
24. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych wsparcie na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2021 r.

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021–2027.

Zródło: PROW 2014 – 2020 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)