Zapraszamy do oglądania i zapoznani się z webinarami dotyczącymi dotacji dla rolnictwa:

DOTACJE DLA ROLNICTWA – KRAJOWY WEBINAR 2021 – 15 lipca 2021 r.

DOTACJE DLA ROLNICTWA – KRAJOWY WEBINAR 2021 – 16 lipca 2021 r.

 

„Zakończył się zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw webinar „Dotacje dla rolnictwa”. Wydarzenie było objęte patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Podczas e-seminarium, które odbyło się 15 i 16 lipca i skierowane było do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi, omówiono bieżące działania najważniejszych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Przedstawiciel ARiMR przybliżył zasady przyznawania wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych, Wiceprezes KRUS – wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwości rehabilitacji rolników po przebytej chorobie COVID-19. Panel z wystąpieniami ekspertów KOWR dotyczył m.in. wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina oraz działań informacyjno-promocyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Reprezentanci NFOŚiGW opowiedzieli o programach wpływających na poprawę stanu środowiska (regeneracja środowiskowa gleb, usuwanie foli rolniczej i wyrobów zawierających azbest, Program Czyste Powietrze). Osobną sekcję stanowiły wystąpienia na temat trendów w nawożeniu (Grupa AZOTY) oraz badań gleby (Centrum Badania Jakości Sp. z o.o.).”

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/