Ścieżka SMART - nowe dofinansowanie z PARP dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

Już 21 lutego 2023 r. rusza nowy nabór Ścieżki SMART, który potrwa do 12 kwietnia 2023 r. PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG), udostępniła nowe dofinansowanie do projektu Ścieżka SMART. Pierwszy nabór do konkursu realizowanego przez PARP jest skierowany na realizację projektów indywidualnych MŚP.

 

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

 • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
 • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
 • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

   

Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Ścieżka SMART to projekt mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie wdrożenia strategii SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania innowacji oraz doskonalenia procesów biznesowych. Projekt umożliwia przedsiębiorcom realizację kompleksowego programu szkoleniowego i doradczego, w ramach którego będą mieli dostęp do najnowszych narzędzi i rozwiązań z zakresu zarządzania i innowacyjności.

Dofinansowanie z PARP do projektu Ścieżka SMART to szansa dla firm na rozwój, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Wsparcie finansowe w ramach programu FENG będzie przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń, doradztwa i działań związanych z wdrażaniem innowacji.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu Ścieżka SMART, muszą spełniać określone kryteria i warunki. Jednym z nich jest posiadanie co najmniej 6 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest także to, aby przedsiębiorca miał siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Projekt Ścieżka SMART to doskonała okazja dla polskich przedsiębiorców na zwiększenie efektywności swojego biznesu oraz rozwój swoich pracowników. Dofinansowanie z PARP pozwoli na sfinansowanie kosztów projektu, co z pewnością przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ścieżka SMART to również projekt, który wpisuje się w cele Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki temu, przedsiębiorcy będą mieli możliwość wykorzystania najnowszych narzędzi i rozwiązań, co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności prowadzonej przez nich działalności.

 

Poziom dofinansowania
 • maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART to 80% wartości projektów;
 • dla dużych przedsiębiorstw moduł obowiązkowy B+R będzie musiał mieć wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie minimum 1 mln zł;

Koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapa pomocy regionalnej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie
 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
 • Moduł B+R
  • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
  • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące
   badań i usług doradczych związane z projektem),
  • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz
   amortyzacji budynków,
  • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków
   eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
  • koszty pośrednie (ogólne)
 • Moduł wdrożenie innowacji
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych,
  • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego
   zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.
 • Moduł infrastruktura B+R
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
 • Moduł cyfryzacja
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych.
 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
  • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii
   środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm
   środowiskowych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej w procesów,
  • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
  • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami
 • Moduł kompetencje
  • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
  • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem
 • Moduł internacjonalizacja
  • koszty udziału w targach lub imprezach targowokonferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu,
   podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w
   zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi,
   diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach,
   zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji
   gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw
   własności przemysłowej.

 

Projekt Ścieżka SMART to odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć swoją konkurencyjność w erze nowoczesnych technologii i innowacyjności. W ramach projektu przedsiębiorcy będą mieli dostęp do najnowszych narzędzi i rozwiązań, które pomogą im w doskonaleniu procesów biznesowych, wdrażaniu innowacji oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Warto podkreślić, że projekt Ścieżka SMART nie jest jedynym programem, który oferuje wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorców w zakresie innowacyjności i rozwoju. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG) to szeroka oferta wsparcia dla firm w Polsce, która obejmuje m.in. dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, szkolenia i doradztwo biznesowe czy też finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska.

Dzięki takim programom, polscy przedsiębiorcy mają szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i rozwój swojej działalności. Dofinansowanie z PARP do projektu Ścieżka SMART to jedna z wielu okazji, które przedsiębiorcy powinni wykorzystać, aby zwiększyć efektywność swojego biznesu oraz rozwój swoich pracowników.

Podsumowując, projekt Ścieżka SMART to szansa dla polskich przedsiębiorców na rozwój, wdrażanie innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dofinansowanie z PARP w ramach programu FENG pozwoli na sfinansowanie kosztów projektu, co przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. To jedna z wielu inicjatyw, które pozwalają na zwiększenie szans dla polskich przedsiębiorców na rozwój i ekspansję na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji: Ścieżka Smart FAQ

 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207