Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej to dotacja w wysokości 150, 200 lub 250 tyś zł w ramach naboru PROW – nabór od 28.02.2022 – 28.04.2022 r

Krok 1.
Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy kwalifikują się:
 • Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 • O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

 • Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; ( czyli samozatrudnienie)
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; (samozatrudnienie + 1 etat)
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (samozatrudnienie + 2 etaty)
 • Jeżeli już prowadzisz działalność gospodarczą będąc na KRUS-ie to aby dostać 150  tys. zł dotacji musisz zatrudnić 1 pracownika, a jeżeli chcesz ubiegać się o wyższą kwotę to odpowiednio, 2 lub 3 pracowników

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2.
W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:
 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 5% netto od wartości pomocy +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Druga rata płatności 5% jest płatna dopiero po uzyskaniu dotacji.

Krok 3.
W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:
 • Dane osobowe i adresowe, NIP wnioskodawcy oraz małżonka, numer producenta
 • PKD działalności którą chce się otworzyć
 • Opis usług, produktów które chce się  oferować oraz ich średnie ceny
 • Oferty internetowe maszyn, urządzeń, wyposażenia, wyceny robót budowlanych (jeżeli dotyczy), które chcesz zakupić (Uwaga maszyny tylko nowe!)
 • Posiadane środki własne oraz średni miesięczny dochód z gospodarstwa

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach PROW organizowanych przez ARIMR.

W roku 2020 mieliśmy 100% skuteczność w pozyskaniu dotacji z PROW

 

W przypadku pytań prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy:

biuro@dotacje-prow.pl

Zespół

BM & Partners