Polityka prywatności Kancelarii Doradczej BM & Partners
1. Właścicielem serwisu www.dotace-prow.pl jest ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik (dalej ASPERSA FUN) z siedzibą w
Grodźcu przy ul. Częstochowskiej 66, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9910408079 .
2. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie i we wszystkich
aplikacjach umieszczonych w serwisie jest ASPERSA FUN.
3. Celem ASPERSA FUNjest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości
informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie
najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku
korzystania z niektórych Usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni
będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez
ASPERSA FUNzgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
4. W ASPERSA FUNwyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można
się skontaktować przez email biuro@dotacje-prow.pl, telefonicznie pod numerem
571-501-208, za pośrednictwem Aplikacji „Ochrona danych osobowych” lub
pisemnie na adres siedziby ASPERSA FUN. Użytkownik może się z nim kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Niezależnie od celu przetwarzania danych w poszczególnych aplikacjach, ASPERSA FUN
będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu zapewnienia im
możliwości korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie, w celach
marketingowych, a także w celu dostosowania treści Serwisu do potrzeb
poszczególnych Użytkowników. Dane są realizowane na podstawie zawartej
umowy na korzystanie z usług Serwisu, a także na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych (marketing).
6. ASPERSA FUNmoże udostępniać dane osobowe Użytkowników Serwu podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa a także podmiotom
świadczącym na rzecz ASPERSA FUNusługi związane z utrzymaniem i rozwojem Serwisu.
Podmioty takie mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i
zakresie wynikającym ze zlecenia ASPERSA FUN i na udokumentowane żądanie ASPERSA FUN.
7. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres trwania danej sesji
Użytkownika z uwzględnieniem zasad określonych w osobnej polityce dotyczącej
obsługi plików „cookies”.
8. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług Serwisu.
ASPERSA FUNjako administrator przetwarza dane dotyczące IP urządzenia służącego do
przeglądania Serwisu a także dane osobowe wpisywane przez Użytkownika w
dostępnych w serwisie formularzach. W przypadku gdy Serwis wymaga podania
innych danych osobowych niż adres IP podany jest osobny komunikat dotyczący
ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w
szczególności RODO.
9. Zachowanie Użytkowników podlega monitorowaniu na bazie plików cookies przy
użyciu informatycznych narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics. Na
podstawie zachowania Użytkownika w Serwisie może on podlegać profilowaniu w
celu dostosowania treści Serwisu do potrzeb danego Użytkownika. W przypadku
braku zgody na profilowanie Użytkownik powinien wyłączyć w przeglądarce
możliwość zapisu plików cookies lub wyczyścić pliki cookies zapisane swojej
przeglądarce w trakcie danej sesji.
10. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych,
 sprostowania swoich danych,
 przeniesienia danych do innego podmiotu,
 żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzani.
 złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest
organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.