Bony na Cyfryzację (PARP) - FAQ - Pytania i odpowiedzi

Bony na Cyfryzację (PARP)

Z powodu wielu zapytań o kwalifikowalność kosztów i nie tylko postanowiliśmy stworzyć listę Pytań i Odpowiedzi dla działania Bony na Cyfryzację 2021.

Czy kwota ryczałtu jest wypłacana dopiero po zrealizowaniu zadania ? czy można otrzymać jakąś zaliczkę?

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uprzejmie informuję, że zaliczka w działaniu Bony na cyfryzację nie może przekroczyć 40% dofinansowania, i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana Beneficjentowi w formie wymienionej w § 6 ust. 2 Umowy, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w Harmonogramie płatności.

Czy zakup oprogramowania musi wynieść co najmniej 60 tys. zł (część obligatoryjna) czy 60tys na oprogramowanie wraz ze sprzętem?

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uprzejmie informuję, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 60 000,00 zł.
Zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków dotyczących zakupu usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.

Czy projekt w działaniu bony na cyfryzację zawsze musi być podzielony na zdania ?„Zadanie dot. zakupu usługi programistycznej”
– „Zadanie dot. zakupu oprogramowania gotowego”,
– „Zadanie dot. zakupu środków trwałych”,
– „Zadanie dot. zakupu usługi doradczej lub/i szkoleniowej”.
Czy nie może być jedno zadanie tj. zakup scanera wewnątrzustnego do stomatologii, który jest oferowany już wraz z oprogramowaniem (nie jest sprzedawany osobno) ?

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uprzejmie informuję, że projekt musi być podzielony na zadania. Dla poszczególnych zadań muszą być określone i oszacowane kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej. W projekcie można przewidzieć od 1 do 5 zadań. Na kwotę ryczałtową dla danego zadania składają się wszystkie wydatki, które są niezbędne do zrealizowania tego zadania, zawierają się w katalogu kosztów kwalifikowanych określonych dla działania 6.2 POIR, i które zostały wykazane w zatwierdzonym budżecie projektu.
Projekty w ramach działania 6.2 PO IR nie mogą być zlecane wykonawcy do realizacji w całości, dlatego w myśl Wytycznych kwalifikowalności mogą być rozliczane z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Planuję zakup scanera wewnątrzustnego i ew drukarki 3D .
Scaner wewnatrzustny to jest urządzenie które scanując w jamie ustnej wybrany obszar zapisuje go w formie plików STL . Czyli zamiast wycisków i pracy protetycznej analogowej można przejść na wersję cyfrową i przesłać do technika pliki z zapisem tego co jest w jamie ustnej pacjenta .
Technik na podstawie tych plików wykonuje pracę protetyczną czyli mosty lub korony . Jest to technologia cyfrowa która poprawi wydajność firmy .
Cena takiego skanera to wydatek około 70 – 100 tys . Zależy od producenta .
Czy na taki zakup jest szansa na dofinansowanie z programu Bon na cyfryzację ?

W odpowiedzi na wiadomość uprzejmie informuję, że dofinansowaniu w ramach działania 6.2 POIR podlegają projekty polegające na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.
Innowacja w procesie (procesowa) to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.
Są to innowacje zmieniające sposób realizacji podstawowych funkcji przedsiębiorstwa dotyczących produkcji wyrobów lub świadczenia usług lub funkcji wspierających, takich jak dystrybucja i logistyka, sprzedaż i usługi posprzedażowe, usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i zarządcze, usługi inżynieryjne i pokrewne usługi techniczne na rzecz przedsiębiorstwa.
Poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych (wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie) powinna nastąpić znacząca zmiana procesów w firmie (wprowadzenie nowego procesu lub jego ulepszenie). Jednocześnie nie każdy projekt wykorzystujący technologię cyfrową powodujący zmiany procesów będzie mógł być zakwalifikowany do wsparcia. Taka zmiana powinna wynikać, być uzasadniona koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 lub koniecznością wzmocnienia odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów.
W zakres innowacji procesowych nie zalicza się tworzenia sklepów internetowych. Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.
Możliwość dofinansowania innowacji produktowej w działaniu 6.2 POIR ma charakter uzupełniający względem zasadniczego celu jakim jest wdrożenie innowacji w procesach. Uzupełniający charakter innowacji produktowej powinien wyrażać się w szczególności tym, że projekt obejmuje co najmniej jedną innowację w procesach odpowiadającą za wzmocnienie odporności wnioskodawcy na skutki pandemii COVID19 i na wypadek kolejnych podobnych kryzysów oraz wynikającą z innowacji procesowej innowację produktową. Innowacja produktowa ma charakter wtórny wobec innowacji procesowej.
Projekt powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.
Przykładowy projekt powinien dotyczyć opracowania oprogramowania (usługa programistyczna), w której następstwie będzie jego instalacja na linii produkcyjnej wnioskodawcy (integracja z dostępnymi technologiami, systemami wnioskodawcy), która pozwoli np. na zdalne sterowanie produkcją, lub jej usprawnienie powodując zwiększenie mocy produkcyjnych niezbędnych do obsługi zwiększonego realnego zapotrzebowania rynku w okresie epidemii, lub powodującego możliwość produkcji elementów, dotychczas koniecznych do pozyskania z zewnątrz w tym z importu towarów. Innym przykładem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest zakup technologii informatycznych (lub ich opracowanie w projekcie) dzięki którym dokonane zostanie usprawnienie lub zmiana sposobu świadczenia dotychczasowych usług/i lub wprowadzenie nowej usługi.
Za niekwalifikowalne należy jednak uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji powinno być wyraźnie uzasadnione wykazaniem kontekstu wpływu epidemii na działalność danego wnioskodawcy lub kontekstem jego uodpornienia na kryzysy związane z epidemią.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań :
1. zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.Wszystkie zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.
W związku z powyższym wskazane przez Pana wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowalne projektu o ile są konieczne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w Pana przedsiębiorstwie.
Zachęcamy do udziału w wydarzeniach poświęconych konkursowi 6.2 PO IR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację:
Konferencja 15.09, 11:00:
Webinar 16.09, 10:00:
Dodatkowo informuję, że w środy i piątki, w godzinach 12:00 – 14:00, pod numerem telefonu: 22 432 71 90 prowadzony jest telefoniczny dyżur eksperta do konkursu 6.2 PO IR. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących konkursu zachęcamy do kontaktu z ekspertem.

Czy kosztem kwalifikowanym w Bonie na Cyfryzację jest też usługa doradcza w napisaniu wniosku o dotację ?

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję, że katalog kosztów kwalifikowanych do dofinansowania został zawarty § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, do kosztów objętych wsparciem zalicza się:

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego -komponent obligatoryjny projektu;

2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługa doradcza dotycząca napisania wniosku o dotację nie została uwzględniona w ww. katalogu, a zatem nie podlega dofinansowaniu w ramach działania 6.2 PO IR.

Czy projekt Bon na Cyfryzację może mieć wartość znacznie większą niż 300 tys.zł ? na przykład 1 mln zł z czego dofinansowane będzie tylko 255 tys. zł

W odpowiedzi na otrzymane pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (sekcja X – Źródła finansowania wydatków):

-należy wskazać wartość wydatków ogółem oraz wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu w podziale na poszczególne źródła. Należy określić ostateczne źródła finansowania projektu uwzględniając w nich wnioskowane dofinansowanie. Pole „Środki wspólnotowe” wypełniane jest automatycznie jako wnioskowane dofinansowanie. Pozycję „Krajowe środki publiczne” wnioskodawca wypełnia tylko w przypadku, gdy na projekt pozyskał środki publiczne z innych źródeł. Suma wartości wykazanych w ramach Środków prywatnych, Środków wspólnotowych oraz ewentualnych Krajowych środków publicznych musi być równa kwocie wydatków ogółem związanych z realizacją projektu (kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych).

Zapraszamy do kontaktu