Ścieżka SMART do Dostępności - nabór już trwa

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność, dotacja obejmująca całe terytorium Polski. Dofinansowanie jest przeznaczone dla projektów, które mają na celu zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Nabór trwa do 30 października.

 

Głównym zamierzeniem jest zaspokojenie potrzeb ludzi o szczególnych wymaganiach. Wszystkie moduły projektu mają na celu znalezienie rozwiązań dla problemów tych osób, które naprawdę zwiększają dostępność. To oznacza usuwanie przynajmniej jednej lub więcej przeszkód w różnych obszarach, takich jak fizyczne otoczenie (budynki, urządzenia), świat cyfrowy, systemy informacyjne, produkty, usługi czy procesy. Ogólne cele projektu obejmują wzmocnienie zdolności badawczo-innowacyjnych firm, skupienie się na innowacjach w produktach lub procesach, przekształcanie firm w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez cyfryzację, a także wspieranie ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw i rozwijanie kompetencji pracowników.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

 

Jak według ustawy są definiowane poszczególne pojęcia?

Bariera –  przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność – możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług na zasadzie równości z innymi osobami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami –  za osoby ze szczególnymi potrzebami uznaje się osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 

Jak wygląda modułowość przedsięwzięcia?

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w różny sposób: realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu lub moduły realizowane niezależnie.

Wsparcie w Ścieżce SMART – nabór tematyczny Dostępność może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Operacja musi obejmować jeden z dwóch obowiązkowych modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

 

Moduł B+R

Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem.

Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne).

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pomoc w wysokości: do 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych lub 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

 

Moduł wdrożenie innowacji

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie Polski, wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),

które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Można otrzymać pomoc w wysokości: do 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność lub 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

 

Pięć modułów dobrowolnych

Moduł infrastruktura B+R

Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub zrealizowane w całości z innych środków.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł cyfryzacja

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.

Pomoc można otrzymać: do 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł obejmuje również wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF),  lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

Pomoc można otrzymać: do 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność lub 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Moduł kompetencje

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń.

Moduł internacjonalizacja

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie Polski. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Polski.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Można otrzymać pomoc w wysokości do: 50% wydatków dotyczących udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych lub 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność lub 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl