Od 27 czerwca do 2 sierpnia br. można składać wnioski o wsparcie finansowe na inwestycje mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zachęcamy hodowców i producentów trzody chlewnej do korzystania z dostępnych funduszy, które pomogą w implementacji skutecznych środków ochronnych i modernizacji infrastruktury. Dzięki tym działaniom możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt oraz ograniczenie ryzyka ekonomicznego związanego z występowaniem ASF.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

 1. Posiadanie nieruchomości co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Prowadzenie zarejestrowanego chowu lub hodowli, spełniającego jedno z poniższych kryteriów:
  • Chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń,
  • Chów lub hodowla metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń,
  • Hodowla świń ras rodzimych lub świń ras czystych.
 3. Ukończone 18 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (dotyczy osób fizycznych).
 4. Posiadanie numeru identyfikacyjnego w ewidencji productów.

Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na:

 • Wykonanie ogrodzenia,
 • Utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
 • Wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji,
 • Zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
 • Budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy,
 • Posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę,
 • Zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

 • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia,
 • 2960 zł za jedną bramę,
 • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Młody rolnik – nabór już od 19.06.2024!

Rozwój Małych Gospodarstw 120.000 zł dofinansowania

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl