Jak mogę uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego?

Aby uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście albo
  • wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego), albo
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Formularze wniosku wraz z załącznikami dostępne są:

 

Wsparcie w ramach inwestycji A1.4.1. KPO może otrzymać m.in. rolnik. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby być uznanym za „rolnika”?

Za rolnika uznaje się osobę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  2. przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem”?

Są to przedsięwzięcia, w których nie podjęto robót budowlanych, ani nie złożono prawnie jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację przedsięwzięcia nieodwracalnym.

 

Czy w inwestycji A1.4.1. KPO można uzyskać zaliczkę?

Tak, w inwestycji A1.4.1. KPO można otrzymać zaliczkę.

Już we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wnioskodawca może zaznaczyć, że wnioskuje o przyznanie zaliczki.

Zaliczka może być przyznana tylko do przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku.

Do uzyskania zaliczki niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

 

Czy konieczne będzie dostarczenie do ARiMR potwierdzenia utylizacji słupów impregnowanych kreozotem?

Nie.

Podczas składania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wnioskodawca będzie składał oświadczenie, że jest świadomy, że w wyniku wymiany słupów na plantacjach chmielu impregnowanych kreozotem powstanie odpad klasyfikowany pod kodem 17 02 04*, który należy zagospodarować zgodnie z przepisami o odpadach.

Osoba, której przyznane zostanie wsparcie będzie zobowiązana również do przedstawienia Agencji, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, planu procesu bioremediacji, czyli planu oczyszczania gruntu po wymienionych słupach impregnowanych kreozotem na plantacji chmielu.

Wzór planu procesu bioremediacji jest udostępniony na stronie internetowej ARiMR.

 

Czy, aby wsparcie zostało wypłacone, konieczne będzie przedstawienie ARIMR dowodów finansowo – księgowych (faktury, rachunki)?

Nie.

Nie trzeba przedstawiać do ARiMR faktur oraz innych dowodów księgowo-finansowych jako załączników do wniosku o wypłatę wsparcia. Z uwagi na ryczałtową formę płatności faktury za usługi budowlane i wykonawcze nie będą podlegały weryfikacji przez Agencję.

 

Więcej informacji w naszym artykule.

 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207