Prowadzisz gospodarstwo lub działalność rolniczą?
Chcesz korzystać z odnawialnych źródeł energii?
Już teraz zadbaj o klimat i weź udział w naborze.

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu AGROENERGIA.
Agroenergia to Program Priorytetowy mający zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 

Warunki:

1. posiadasz użytki rolne od 1 do 300 ha?
2. co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzisz:

 • osobiście gospodarstwo rolne?
 • działalność rolniczą?
 • działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych?

Program jest podzielony na dwie części.

 

Agroenergia Część 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

1 października 2021r. ruszył nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

Dofinansowane są:

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii.

Wysokość dofinansowania:
 • jeśli Twoje rachunki wynoszą ok. 500-1500 zł miesięcznie (odpowiednie dla instalacji o mocy 10 do 30 kWp), możesz uzyskać do 15 000 zł (20% kosztów kwalifikowanych)
 • jeśli Twoje rachunki są wyższe niż 1500 zł (instalacja o mocy 30 do 50 kWp), możesz uzyskać do 25 000 zł (13% kosztów kwalifikowanych)

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym zapisem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Koszty kwalifikowane:

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
2. Koszty kwalifikowane:

 • środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu
 • w ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego

 

Agroenergia Część 2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Dofinansowane są:

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
 • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Wysokość dofinansowania:

1. w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
2. w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, dla instalacji o mocy:

 • do 150 kW – maksymalnie 1 800 000 zł
 • 150-300 kW – maksymalnie 2 200 000 zł
 • 300-500 kW – maksymalnie 2 500 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Pożyczka:
 • wielkość pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5 %,
 • okres spłaty do 15 lat,
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki do momentu wybudowania instalacji może być m.in. inna nieruchomość, a następnie nowo wybudowana instalacja.
Koszty kwalifikowane:
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

 

Podejmij współpracę: AGROENERGIA

Napisz biuro@dotacje-prow.pl

lub zadzwoń 571-501-208