DOTACJA 6.2 WSPARCIE MŚP  – BON
NA CYFRYZACJĘ

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony
w terminie:

Od 20 września do 20 października 2021 r.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Do 85%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 000 PLN

(minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania tj.
51 000 zł dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 000 PLN

(maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym
maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem
danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych,
biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł).

Cel dofinansowania i typy projektów.

Celem dotacji jest zapewnienia wsparcia finansowego na realizację działań
mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
w przedsiębiorstwach MŚP. Dofinansowanie będzie wspierało projekty
polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych.
Dla kogo:
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki kwalifikowane:

• Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania
gotowego, w
tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego
oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub
wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent
obligatoryjny projektu;
• Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu
komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem
danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym
branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i
szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego –
komponent fakultatywny projektu.
Rozliczenia wydatków i planowany zakres systemu zaliczek.
Rozliczenie projektu nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców
formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów
potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie
dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu
rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego
wskaźników.

Kluczowe kryteria dofinansowania:

1. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru / 1 punkt.
2. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej / 1 punkt.
3. Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:
a) promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
b) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być
udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego
pogorszenia stanu środowiska naturalnego / 1 punkt.
4. W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny
z zakresem i celem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione
i racjonalne / 1 punkt.
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane
do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku
do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz
celów określonych dla działania / 1 punkt.
6. Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez
zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki
produktu i rezultatu / 1 punkt.
7. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży
szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19\
/ 1 punkt.

KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA 6 PUNKTÓW

 

W razie zainteresowania dotacją zapraszamy 571-501-208 , biuro@dotacje-prow.pl