Myślisz o innowacji w rolnictwie ?

Skorzystaj z dotacji na Wspołpracę tj. utworzenie i funkcjonowanie grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez tą grupę projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. 

Planowany nabór – kwiecień 2022 r

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014 – 2020 wynosi 11 000 000 zł. na jedną grupę operacyjną, w tym na koszty ogólne 1 000 000 zł.
Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć  5 500 000 zł, z tym że w odniesieniu do:
− kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,
− kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.

Jakie innowacje spełniają warunki ?

Innowacje w zakresie:

•    nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
•    nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie, lub

Kto może być beneficjentem ?

 • rolnicy,
 • właściciele lasów
 • podmioty naukowo-badawcze
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:
a) nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
b) nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub,
c) nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
d) nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
e) tworzenia lub rozwoju:
− krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej „krótkimi łańcuchami dostaw”, lub
− rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej „rynkami lokalnymi”
− dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Co wlicza się w koszty kwalifkowane ?

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
2. zakupu lub instalacji:
− nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
− nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prac rozwojowych w rozumieniu srt.  4 ust. 3 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
− wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
3.    ogólne, do których zalicza się:
− sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
− związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
− przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych lub budowlanych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
 • opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,

4.    badań, do których zalicza się koszty:
a) zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
b) zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały i elementy po stworzeniu  tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
c) dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji
i bezpośrednio wykorzystywanych w związku z realizacją operacji –
w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń przekracza okres realizacji operacji;
d) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji
z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;
e) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego;
f) wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywanymi badaniami w ramach operacji, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – z wyłączeniem należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – z tym, że w przypadku pracowników grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną oraz pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, koszty te odpowiadają procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz w wysokości nie większej niż 1,5-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora
w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838);
g) zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań;
h) podróży służbowych osób, o których mowa w pkt f, do i z miejsc prowadzenia badań w ramach operacji, nieprzekraczające wysokości należności ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) przysługującej tym osobom z tytułu podróży służbowej.
5. koszty bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

 

Potrzebujesz doradztwa w sprawie wniosku ?

tel. 571-501-208, 571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl